สัมมนาระบบ e-Service

 ที่จะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

 กำหนดการสัมมนา    หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
 
 
 
TSIC-ID โรงงาน/อาคารควบคุม จังหวัดที่จะร่วมสัมมนา รายชื่ผู้เข้าร่วม  
26109-0030 บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ศักรินทร์ เทศทอง
2. ฉัตรชัย ปานนวม
10420-1013 บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด [บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจุฑามาศ กันทะ
27401-1002 บริษัท ลีดาสัน ไอโอที เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท ลีดาสัน ไอโอที เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายธรรมรัตน์ ใจดี
2. นายบรรลือศักดิ์ คำชนะ
20131-0039 บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด] ระยอง 1. นางสาวขวัญฤทัย อ่อนศรี
2. นายป.ปวรุตม์ ฟักนิล
20115-0010 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด [บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด] ระยอง 1. จันทัปปภา เสมอภักดิ์
2. พัฒนโชค ใจเย็น
26109-0031 บริษัท โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อภิชาติ กุศลคุ้ม
27200-0005 บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ณรงค์ฤทธิ์ งามนิวัฒนวงศ์
2. เชาวลิต ศรทอง
26109-0084 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัท มินีแบ โรงงานลพบุรี) [บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ฐิตาพร กิ่งนนท์
2. บุญจิรา ตันเจริญ
28140-0002 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัท มินีแบโรงงานอยุธยา) [บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. คุณอรุณประไพ สิขรสำอาง
2. คุณสิรวิชญ์ ภูยอดเมฆ
20299-1008 บริษัท จาโลน (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท จาโลน (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นางสาวกนกพร ดงงาม
2. นายพีระภัทร จันทร์นิมิตร
3. นายสุรเชษฐ์ เกตุทอง
29309-1164 บริษัท มัตสึโมโตะ โคซัน (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท มัตสึโมโตะ โคซัน (ไทยแลนด์) จำกัด] ระยอง 1. แววมณี กระสังฆ์
86101-0193 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ [สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข] กรุงเทพมหานคร 1. วรพจน์ ช่างหล่อ
86101-0046 โรงพยาบาลวิภาวดี [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. ว่าที่ร้อยตรี ภาคภูมิ ศรีทองนวล
29309-0026 บริษัท เอนไกไทย จำกัด [บริษัท เอนไกไทย จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นพดล ใจคำลือ
28191-1018 บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล แอร์คอนดิชั่นนิ่ง อาร์แอนด์ดี (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล แอร์คอนดิชั่นนิ่ง อาร์แอนด์ดี (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นายสุรเชษฐ์ น้อยนรินทร์
2. นายวรวิทย์ แท่นทอง
25111-1013 บริษัท ฤทธา จำกัด (เลขที่ 3/48) [บริษัท ฤทธา จำกัด] ระยอง 1. นายผดงธรรม คิดรอบ
24311-1026 บริษัท ยาสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ยาสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. พิมลพรรณ ดวงจันทร์
28160-1001 บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด [บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด] ระยอง 1. นายจิรายุ จันทรุทัย
2. นางสาวสุพรรัตน์ คงสัตย์
23951-1012 บริษัท ฤทธา จำกัด [บริษัท ฤทธา จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวขัตติยาภรณ์ เกตุพล
2. นายสุริยะ สุขแก้ว
3. นายชนะชัย อันสมัคร
21001-1023 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด [บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด] กรุงเทพมหานคร 1. สุทธนา สุขจิตต์
28229-1003 บริษัท วูเทค ไทย จำกัด [บริษัท วูเทค ไทย จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายรพีวัฒน์ นพพิบูลย์
32120-1024 บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (อาคาร AAA) [บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธัญลักษณ์ วิชานนท์
2. ณัฐกิตติ์ ทาแกง
3. นิกรชัย อนุรัตน์
10795-1062 บริษัท ไทยคูลไอซ์ จำกัด [บริษัท ไทยคูลไอซ์ จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. พรชัย เผ่าพหล
22299-0140 บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด [บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด] ระยอง 1. ณัฐิวุฒิ โพธิ์ไทรย์
20131-1006 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด [บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด] สงขลา 1. นายพิเชษฐ์ หนูในน้ำ
2. น.ส.อรุณรัศมี สุขขวด
17012-0018 บริษัท ฟินิคซพัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ฟินิคซพัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. ประพจน๋ ผิวงาม
10774-1001 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา) [บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ จรัสศรี
2. นางสาว ธนภรณ์ ดำรงเกียรติ
10795-1059 โรงน้ำแข็งมิตรปทุม [ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรปทุม] กรุงเทพมหานคร 1. นายประพัฒน์ ประยูรวงศ์
2. นายสมชาย ศรีปิติวิทยานันท์
14301-1001 บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด [บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย วิชิต ศิริวรรณื
2. STEVE PYAEPHYOTHU
10721-0007 บริษัท น้ำตาลราชสีมา จำกัด [บริษัท น้ำตาลราชสีมา จำกัด] ขอนแก่น 1. นายวิจักษณ์ เมธชนัน
2. นายณัฐปราลพ ศรีม่วงพันธ์
3. นายนนทกร โชคบำรุง
22193-1010 บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จำกัด [บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จำกัด] ระยอง 1. ยุภาวดี แสนณรงค์
13129-0002 บริษัท ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ จำกัด [บริษัท ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. สาธิต เกียรติยศวีรกุล
25910-0012 บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นาย ประกอบ ภูชะล้ำ
2. นาย ธนภัทร แก้วเล็ก
11011-0012 โรงงานสุรา จังหวัดเชียงใหม่ [บริษัท ธนภักดี จำกัด] เชียงใหม่ 1. กิตติ์พิพัฒน์ กุณามณี
2. วัชรพงศ์ ชมสูง
10743-1003 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด [บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ทนาวรรณ์ เทียมลี้
2. สาวิณี กอแก้ว
3. จีรศักดิ์ พิมพ์รูป
10221-0014 บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. เกียรติศักดิ์ นวลใย
22220-0097 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)] เชียงใหม่ 1. นางสาวนารีรัตน์ พิณราษฎร์
2. นายสนธยา ปาโส
25910-1056 บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวอุไรพร พลบูรณ์
17020-0037 บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด [บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. จุฑามาส มุ่งดีกลาง
35101-0003 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ [การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย] กรุงเทพมหานคร 1. วิธะวิทย์ สังข์เผื่อน
2. พชร พิชยานนท์
3. ปวเรศ วงศ์นิธิโรจน์
10711-1010 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด [บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายศุภชัย สมแก้ว
64110-0003 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ [ธนาคารแห่งประเทศไทย] เชียงใหม่ 1. นายภานุวัฒน์ ไชยาโส
2. นายเกรียงศักดิ์ แก้วใจ
17099-0001 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด [บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายอานุภาพ อภิญวัฒนานนท์
2. นายธนาธร ทวีเขตร์กิจ
3. นางสาวพรทิพย์ ทรงศิริ
26109-0106 บริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นางสาวอริสรา พวงเพชร
2. นายนพรัตน์ เยี่ยงวิญญู
14139-0001 บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. สถาพร พลลี
26109-0032 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด (กลุ่มบริษัทมินีแบนวนคร) [บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. กนกอร วนาทรัพย์ดำรง
2. สุนิสา ขุนวัด
26521-0001 บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด [บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย เชาวน์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
20131-0009 บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ประทีป ศุภมงคล
2. สิทธิชัย บุญชู
47190-1118 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีสมาน [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นาย จตุพล อัยรา
2. นาย ภูธร จินตพละ
3. ปานเทพ วิเชียรนรา
47190-0091 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. สมหมาย จิตต์วิบูลย์
2. ชาญวิทย์ ทองคำพราว
47112-0139 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายโกมล มิ่งพรสมาน
25949-0005 บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด [บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. วีรวงค์. เตชะเสน
30110-0003 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. อมัทนา แจ่มจันทร์
2. ไพรัตน์ วันสุข
70209-0001 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชัยธวัช ริยาพันธุ์
35101-1040 บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด [บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชนม์ชนก ชุ่มชูจันทร์
2. ฉวีวรรณ ม่วงเจริญ
10503-1002 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด [บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นพดล ลี้จินดา
29309-1067 บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด [บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายอภิศักดิ์ ทิพย์ทอง
2. นางสาวทิพย์อัมพร เอี่ยมสอาด
10294-1002 บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด [บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวพรรณนิภา โพธิ์ศรี
2. นายภาคภูมิ ไทยยอด
20131-0002 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ปัทมาสนฺ์ เจนการกิจ
2. อติยะ ประคองเกื้อ
3. นันจวน เผื่อนศรี
38300-1016 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) [บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวกุลชญา นันทสกุลการ
2. นางสาวชญานิล กล่ำอยู่
68104-1091 บริษัท ฤทธา จำกัด [บริษัท ฤทธา จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อนันต์สิทธิ์ คณาสาคร
2. ณัฎฐา พิทักษ์วงศ์
47112-0203 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. นายจตุพร รัตน์จรัญ
24311-0006 บริษัท พี ซี เอส ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัด [บริษัท พี ซี เอส ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวศิริพร สำราญสุข
2. นายศรัณย์ คำยาง
36002-0002 โรงงานผลิตน้ำสามเสน [การประปานครหลวง] กรุงเทพมหานคร 1. ว่าที่ ร.ต. ธนกร ทับทิมดง
2. สมบูรณ์ กลั่นสกุล
3. ปัญญา แตงไทย
22299-0062 บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. พุฒิพงษ์ ศรีไพศาล
10112-0001 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวนาราภัทร วงษ์พินิจ
2. นายเฉลิมชัย สงประชา
3. นายรังสรรค์ สร้อยทอง
10302-1005 บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด [บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด] ระยอง 1. นายสุพรรณ ผลาเกษ
2. นางสาวเบญจวรรณ สมหวัง
22230-1048 บริษัท หลอม เจิน เจิน จำกัด [บริษัท หลอม เจิน เจิน จำกัด] ขอนแก่น 1. นายปัณณพงศ์ ภัสร์ศรีตระกูล
28110-0002 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายอรรคเดช ศิริ
17020-1007 บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด] ระยอง 1. นายไชยวัฒน์. พัฒนพานิช
2. นาวสาวสวรส. มีลอง
47190-0072 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค [บริษัท คลองสวนพลู จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. วิชัย หลินทอง
47190-1089 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นายขจร สุพร
2. นายจักพงค์ นาดี
3. นายวัฒนากร บุญสาร
26109-0042 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัท มินีแบ โรงงานบางปะอิน) [บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ภัทรนันท์ บุญแสน
2. ชัยสิทธิ ทองกันยา
3. ธิดารัตน์ เพชรโชติ
47112-1046 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. จักรพงษ์ เรืองสุขสุด
47112-0198 บมจ.สยามแม็คโคร สาขากำแพงเพชร [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] เชียงใหม่ 1. รุ่งพร พลหาญ
14113-0001 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (เลขที่ 159) [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวอัจฉรา คำอ้าย
13122-0044 บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ทรงพล เจริญรักษา
15110-1009 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายธีธัช กนกเวชยันต์
2. น.ส.ศิริลักษณ์ สมโสม
10299-1004 บริษัท แพนฟู้ด จำกัด [บริษัท แพนฟู้ด จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. มนชิต สวาทนา
2. พงศ์วิสิฐ์ กาญจนกุณฑล
10612-1004 บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด [บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด] ขอนแก่น 1. นางสาวทิพย์กานดา เป๋ากระโทก
27102-0005 บริษัท ไทยไดมอนด์แอนด์ซีบร้า อีเล็คทริค จำกัด [บริษัท ไทยไดมอนด์แอนด์ซีบร้า อีเล็คทริค จำกัดิ อีเล็คทริค จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ณัฐธิดา ศรีจันทร์แก้ว
10722-0018 โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง [บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ทวีพงษ์ ทองแท้
2. สุพรรณ ประภารัตน์
3. อังคาร สำเหนียกพันธ์
29309-1043 บริษัท นารูมิ(ประเทศไทย) จำกัด 500/27 [บริษัท นารูมิ(ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นายสมพงษ์ บุญโท
2. นายบรรพต คำสวัสดิ์
3. นส.มันทนา วรนุช
13122-0061 บริษัท ทองเสียง จำกัด [บริษัท ทองเสียง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาววารุณี น้อยหัวหาด
2. นายพิชัย มานะดี
24311-1016 บริษัท เอ.ไอ. ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด [บริษัท เอ.ไอ. ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวเบญวรรณ จิตร์นามกร
2. นายธีรชัย ธิแจ้
3. นางสาวจันทิมา กิจจา
22299-1071 บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด [บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. พุฒิพงศ์ ตระกูลศรี
2. ทวิช สายรักษา
10301-0006 บริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัด [บริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ศรศักดิ์ เชาว์ดี
26800-1001 บริษัท เค.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เค.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย สุเมษฐ์ เชื้อขำ
20232-1009 บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด [บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด] ระยอง 1. น.ส.มุธิตา กุลชร
2. น.ส.โสภิดา จูสุวรรณ
24102-0040 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) [บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)] ระยอง 1. นายกฤษกรณ์ ไกรลพ
2. นายจำนงค์ แสงอ่อน
3. นายมนตรี สมบูรณ์โรจน์ชัย
29101-1006 บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด (500/17) [บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. น.ส.ธนัญชกร แก่นศรี
2. รัชนก คำยะ
22230-1045 บริษัท ยูฟุโกเซ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท ยูฟุโกเซ (ไทยแลนด์) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. อริสรา เชยบุญช่วย
11042-1002 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายอดิศร แก้วภูมิแห่
2. นางสาวนุชจรี อัมรักษ์
3. คุณอธิพรรณ ขันธเสน
24202-0003 บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด [บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายภราดร จันทนุกูล
2. นายธนันชัย ไกรจิตต์
3. นาย ศิขรินทร์ ศาศวัตราวงศ์
26109-1031 บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด [บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวนิศาชล เตมีย์
2. นางสาวอัยลีน โสมี
10629-1005 บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด [บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายวงศพัทธ์ ศรีประเสริฐ
24202-0012 บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด [บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. บุญธรรม ลาระบุตร
24109-1024 บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด (เลขที่ 142/1) [บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายธงไชย ศาลาแก้ว
21001-1018 บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัด [บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ณฤษร แพงไตย
27501-0001 บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายคเชนท์ ประสาน
2. จุฬาภรณ์ คนใหญ่
25921-0031 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด [บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธงชัย แก้วควัน
2. วรรณวิษา ศุภมงคล
3. ธวัชชัย พรหมสุวรรณ์
24102-0020 บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ดาย จำกัด [บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ดาย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายจักรภพ อินทรานนท์
2. ธวัชชัย จีนสำโรง
25119-1005 บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด [บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด] ระยอง 1. อรัญญา ทิมยิ้ม
2. สมคิด แคล้วคลาด
26201-1001 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัทมินีแบ โรงงานบ้านหว้า) [บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ภัทรชรัฎฐ์ หมั่นดี
2. จิราพร เงินแจ่ม
3. อภิญญา วรรณประภา
52101-0017 บริษัท แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด [บริษัท แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายสุถวัลย์ เนาว์ประเสริฐ
2. น.ส.จุฑามาศ เจียมทรัพย์
26109-0048 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด [บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายสายันต์ ศิริทัพ
29309-0032 บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชาตรี หลาบคำ
27310-1003 บริษัท คัม หยูน พรีซิสชั่น เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท คัม หยูน พรีซิสชั่น เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวชิดชนก วันดี
2. นายวีรวัฒน์ ศรีบุตรตา
29309-0137 บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด] ระยอง 1. พัชราภรณ์ สุขกันตะ
10411-0006 บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (สาขาท่าเรือ) [บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชานนท์ สินเพียร
10772-1012 บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)] ระยอง 1. ปาจรีย์ ดาวเสด็จ
2. พัชราภรณ์ เรืองเจริญ
47190-0085 โรบินสัน (จันทบุรี) [บริษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นายจักรพรรณ ระพีประสิทธิ์
2. นายวัลลภ สีตา
35101-0071 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. ชนกวรรณ เรืองศรี
84112-0011 ศาลากลางจังหวัดลำปาง [จังหวัดลำปาง] เชียงใหม่ 1. เชาว์วัฒน์ มุงเมือง
29309-0008 บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายชำนาญ ตู้สมบัติ
2. นายอดิศักดิ์ คนหนองบัว
29309-1099 บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. สถาพร พวกเกาะ
2. พีรอัศว์ วิจิตรวงศ์วาน
29309-0131 บริษัท ยาฮางิ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ยาฮางิ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายอัมรินทร์ ตาแผ่น
2. นายสราเพชร แตงกระโทก
55101-0217 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง [บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายสุรเดช เกิดเมฆ
2. นางภัทรานิษฐ์ รัชฎาเมธีพัฒน์
26109-0097 บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อมรรัตน์ สีแดด
2. นางสาวรุจรวี หมื่นนารา
23101-0005 บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย สุนทร ขันธรรม
2. นางสาว วิชุดา เพ็ชรใสดี
3. นาย วรวิช จันทร์ต้าว
47190-1042 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)] เชียงใหม่ 1. นาย วิษกรณ์ กูลไขย์
22299-0108 บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. จันทรกานต์ เจริญรัมย์
2. อรวิภา อินทร์สำราญ
22299-0002 บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด [บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายดานัย เจริญสุข
2. ศราวุฒ หนูเผือก
3. พัณณ์ชิตา ลิ้มรัตนพิมพา
26104-1011 บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด] ระยอง 1. สุวัฒน์ สายน้ำ
2. เชษฐา นันตะเคน
29309-1009 บริษัท สหเซเรน จำกัด (โรงงานผลิตอุปกรณ์สำหรับยานยนต์) [บริษัท สหเซเรน จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ศรัญยู โชติเพียร
2. บรรดิษ บุญเรืองพะเนา
35101-1066 โรงไฟฟ้าหนองแซง [บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นพดล พิทักษ์สมบูรณ์
2. ปรัชญา วิบูลรังสรรค์
3. วัฒนา เดชบรรทม
29309-0278 บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวศิริพร นพรัตน์
2. นางสาวนัฏฐินีภรณ์ สิงห์การ
22192-0016 บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัด [บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัด] สงขลา 1. ธรรมนูญ คงสุรินทร์
35101-1062 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด [บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายสุเทพ สุขจันทร์
2. นายบุรินทร์ พลเสน
3. นายจาตุรงค์ แท่นหิน
22220-1108 บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด [บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด] ขอนแก่น 1. นายขจรพงศ์ บรรลือทรัพย์
2. นายคมกริช เพ็ญเกาะ
3. นายอนุวัฒน์ บุญช่วย
22191-0020 บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายรณภูมิ ทุมรัตน์
2. นางสาวธนัชญา โชยรัมย์
3. นายมานิตย์ ศิรินุมาศ
35201-1002 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สาขาจังหวัดปทุมธานี [บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. เมธาวี ธรรมรักษ์
2. วีระพล ทองเพชร
3. อภิชาติ พลพิทักษ์
35101-1148 บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ จำกัด [บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายกีรติ วีระนนท์
25951-1011 บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ซีไอเอส (ประเทศไทย)) จำกัด [บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ซีไอเอส (ประเทศไทย)) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธนัชพร สุรธรรม
2. นารี แก้วเศรษฐี ออเด็ท
20292-0001 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด [บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชาญณรงค์ จรูญสุขสิริ
2. ธนวันต์ ลิ้มสังคมเลิศ
3. ณัฐวุฒิ ไวยมาลี
21001-1030 บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด [บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธนพร ถาวรกีรติ
28132-1006 บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. รสรินทร์ คุ้มเขตร
26109-0005 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ธัญธรณ์ ทับอุดม
2. ธิติรินท์ เทพศิริ
3. จิตธิวัธน์ นิลวรรณ
26800-1004 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัทมินีแบ โรงงานบ้านหว้า 2) [บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ภคพงศ์ พลมุข
47190-1139 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดกระบัง [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. สัจวัฒน์ พรหมรักษ์
10802-1040 บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด [บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. วัฒนา ชัยสวัสดิ์
13999-0003 บริษัท เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [บริษัท เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายอุดม เกตุแก้ว
2. นายเมทะนี ศรีเมือง
27200-0002 บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด [บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ณัฐชยา
25111-1012 บริษัท ฤทธา จำกัด (เลขที่ 3/3) [บริษัท ฤทธา จำกัด] ระยอง 1. นางสาวอนันธิญา ดีพรม
22220-0031 บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด [บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อิฏฐะชาติ แสกรุง
45203-1001 บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด [บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด] ระยอง 1. สุภาวดี สุวรรณพันธ์
30911-0005 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด [บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. เสน่ห์ เชิงดอย
2. ณัฐวุฒิ วิชัยดิษฐ์
3. วิชญาดา มะหะหมัดยูซบ
10712-0008 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)] ระยอง 1. นายฐิติกร กฤตสุวรรณ
2. นางสาวอรณี แวเตะ
23929-0004 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด [บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายดำรงค์ ดวงแก้ว
10774-0007 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)] ระยอง 1. นายสุทธิศักฎิ์ เผือกพิพัฒน์
2. นางสาววิภาวรรณ ขันคำ
22291-1019 บริษัท รันเนอร์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท รันเนอร์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นางสาววันทนา ประทุมแสง
10131-0002 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. เทอด?ศักดิ์ สีหาขันธ์
25952-0004 บริษัท นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายฐิติพัฒน์ แพ่งพันธ์
22291-1020 บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด [บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. คุณกิตติพงศ์ สักภู่
2. คุณกิตติ์กวิน หงส์ธารารักษ์
3. คุณชัยยศ ใจเรือง
22220-0081 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นาย กำพล กิจสวัสดิ์
2. นายอนิรุทธิ์ ทองใบ
70209-0002 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ปรัชญา ปัตถาวงศ์
2. ฐิติวัฒน์ เฉลิมวงษ์สุวรรณ์
20113-0024 บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นายพิทัย มาอยู่วัง
2. นายวิระชับ สัตย์ตั้ง
3. นายหาญชัย ราชแดง
10212-0052 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. อนุเชษฐ์ ชุมมิ่ง
25949-0019 บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด [บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. มลฤดี โยธะการี
47112-0249 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหนองคาย [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นายไพริน ทิพย์สุทธิ์
29102-0012 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธีระพล หงษ์ใหญ่
2. จตุพล นามโลมา
3. กวินกร ธีรคุณัญญา
85302-0055 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์] พระนครศรีอยุธยา 1. นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์
2. นายปราโมทย์ บุญมี
3. นายอุชา โพธิ์สุวรรณ
47112-0057 คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ [บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. วรวุธ เรือนขวัญ
2. สมภาคย์ สุขาบูลย์
3. พิพัฒน์ อินทร์มณี
24102-1004 บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซ่ิง (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซ่ิง (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. สนั่น เพิ่มญาณวรรธนะ
47112-1113 บมจ.สยามแม็คโคร สาขากาฬสินธ์ุ [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. ชัยวัฒน์ นันทะเพ็ชร
47190-1041 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นายยุทธการ ตั้งใจ
2. นายสิทธิชัย ใยเพ็ง
47190-0096 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด] เชียงใหม่ 1. นพพงศ์ รัตตะฤทธิ์
08101-1001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัย [ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัย] กรุงเทพมหานคร 1. นางศศิภาส์ บรรเทา
47112-0257 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสกลนคร [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นายมานะ สุทธินันทวรกุล
2. นายจตุพล ไชยมาตย์
25111-1024 บริษัท ซี.เค.บี.เพลท สตีล จำกัด [บริษัท ซี.เค.บี.เพลท สตีล จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวเนตรณริน คำดี
24204-1001 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล อินดัสตรี จำกัด [บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล อินดัสตรี จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสุภาพร พิมพิสาร
2. นางสาวฐิติชญา ยามวัน
3. นางสาวศมนวรรณ งามไพบูลย์ทรัพย์
25952-1012 บริษัท งี่ไ่ถ่เมทอลเวิร์คส์ จำกัด [บริษัท งี่ไ่ถ่เมทอลเวิร์คส์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชูเกียรติ พงษ์พานิช
35101-1189 บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด [บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด] ระยอง 1. นายธนากร กองบาง
2. นายวิศิษศักดิ์ สอนฮิ้ว
3. นายสุระชาติ สายตา
20221-0014 บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด [บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด] ระยอง 1. นาย อุดมพร ปั้นเหน่งเพชร
2. นาย ธีรพันธ์ จันทรมานิตย์
18112-0002 บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด [บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายวราทิตย์ สิทธิ์เกียรติกร
2. นายปริเยศ คงคุลี
3. นายประภากร ยั่งยืน
10795-0008 บริษัท เจ้าพระยากิจประมง จำกัด [บริษัท เจ้าพระยากิจประมง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย ชูเกียรติ เดชประเสริฐ
2. นาง สุรีรัตน์ ศรีน้อย
13122-0017 บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานที่ 1 [บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นาย สุเทพ ผ่องใส
20232-1007 บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด [บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจรินธร หารเสนา
2. นายจิระพันธ์ จันทร์แก้ว
3. นายพิพัฒน์ ทิพย์วิชัย
20131-0012 บริษัท ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. วนิดา เคลือบแสน
2. นายสุภนัย หนูกลับ
12001-0004 โรงอบใบยาเด่นชัย [กระทรวงการคลัง] เชียงใหม่ 1. นายประณิธาน บุนนาค
26103-1022 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด [บริษัท ฟาบริเนท จำกัด] ระยอง 1. วิไลวรรณ ลุนพุฒ
2. กัณตินันท์ สุขเกษม
70100-1002 อาคารธาราพัฒนาการ [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ว่าที่ ร.ต. กานต์นิธิ หิรัญกุล
26109-0111 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ปฐมพงศ์ ตั้งไพบูล
47190-1136 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. ปริญญ วงษ์รัตนานนท์
2. วิษณุ ขยันการ
3. ไพศาล คิ้มเข้ม
10120-0006 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ประสิทธิ์ วงษ์จันทร์ดี
84122-0001 สภากาชาดไทย [สภากาชาดไทย] กรุงเทพมหานคร 1. หทัยรัตน์ เจตนา
26202-0004 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (กลุ่มบริษัท มินีแบ โรงงานโรจนะ) [บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ตะวัน พ่อชื่น
2. ประชา กำเนิดแขก
3. ปริญญา วิริยะ
26103-1016 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขา 2 [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)] เชียงใหม่ 1. ณัฐวุฒิ วงค์สลี
2. อนุชิต กุณะรังษี
35101-1053 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด [บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด] ขอนแก่น 1. นางสาวอนุรักษ์ โคตรพันธ์
2. นายธนวัฒน์ พิมเสนา
3. นายเฉลิม ชาวเรือ
20111-1006 บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด] เชียงใหม่ 1. นาย จีรภัทร์ ชัยกุลรุ่งเกีนรติ
2. นาย ธานี บัวผัด
25951-1001 บริษัท นิปปอน สตีล เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท นิปปอน สตีล เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นายสุรเชษฐ์ มหามนต์
2. นายวัชระ โสภณ
29101-1001 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด] ระยอง 1. นิวัติ คุณมี
35101-1103 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (โรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น) [บริษัท เอสเอสยูที จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อนุพงศ์ อินทรปัต
2. ธวัชชัย บุญสิม
3. ชัยวฒน์ เดชตระกูลวงศื
85211-1005 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล [มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย] กรุงเทพมหานคร 1. วรพล ธรรมโวหารกุล
29309-1162 บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. อรอมล ทราฤทธิ์
2. ชัยวัฒน์ เจริญสุข
3. สาธิต ถนอมทรัพย์
20113-0017 บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด [บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด] ระยอง 1. วัชชริศ สุทธินิยม
2. ณิชารีย์ เลิศประสิทธิพันธ์
25952-1011 บริษัท โอซากะราชิ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท โอซากะราชิ (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นายชาตรี เทพสิงห์
10795-1036 บริษัท โรงน้ำแข็งสมบัติพูลแก้ว จำกัด [บริษัท โรงน้ำแข็งสมบัติพูลแก้ว จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ประสิทธิ์ ตรีจุ้ย
52101-1036 บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด [บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. wiwat chotephrom
10509-1002 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด [บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายนุกูล แมขุนทด
2. นวลจันทร์ วีระทัตพันธ์
26103-0028 บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. เสกสรร สมจิตร
2. วราวุฒิ เจียมชัยภูมิ
3. พรากจากกัน แย้มศรี
13131-0002 บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด [บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย พงษ์ศักดิ์ กลิ่นฟัก
2. นาง จันทนา สัมมานิธิ
3. นาง นุกิ รักพรม
13131-0001 บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด [บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. สุรชัย อยู่เบิก
47112-0252 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. ชนะวิทย์ อรรคเสลา
47190-0135 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. นายนรากรณ์ แก้วพิทักษ์
2. นายมนตรี อินทร์นวน
3. นายสิริพงศ์ หลักเพชร
22220-0018 บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด [บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายอำนาจ ยิ้มย่อง
2. นายบรม ปากน้ำอู๋
20111-1007 บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด] เชียงใหม่ 1. นาย ธนากร บุญมี
17020-1013 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายชัยเลิศ จินานันท์
2. น.ส.วิไลลักษณ์ จันทรวิจิตร
3. น.ส.เสาวดี คำสอน
20232-0011 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อดิศร จรพงษ์
2. มิ่งขวัญ วิเชียรมณี
22192-0003 บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด [บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด] สงขลา 1. นางสาวบุญพา คชไกร
2. นางสาวเบญจมาศ ทองประดับ
47112-1038 บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครพนม [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นายชัยชนะ สุขวัน
2. นายวรกิต จันทแสง
52291-0004 ศูนย์กระจายสินค้า ดีซี5 สุวรรณภูมิ [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นาย จิรศักดิ์ บัวไตย์
2. นาย อมรเทพ เจิมขุนทด
47190-1080 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นวพล เหมันตา
2. สราวุฒิ โพธิรัตน์
47112-1058 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุโขทัย [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. จิรายุ สังฆรักษ์
10301-0005 บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด [บริษัท ชินวงศ์ฟู้ดจำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. พรวิไลลักษณ์ อินทรักษา
19209-0012 บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด [บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายนันทปรีชา ศรีไสยเพชร
13112-1007 บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชัยวิชิต เสนน้อย
32111-1009 บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด] เชียงใหม่ 1. พัชรพล ไชยวรรณา
28221-1002 บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด [บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด] ขอนแก่น 1. อภิชาติ ลาดลา
2. กฤษณียา ฮูกระโทก
35101-1099 โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน [บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จํากัด] ระยอง 1. ปวริศร์ บุตรสูงเนิน
2. หฤษฎ์ กองจิว
10212-1023 บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัด (เลขที่ 66/19) [บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายเกษมสันติ์ เสาะเเสวง
18119-1006 บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด [บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นิชนันท์ ตาลหวาน
2. ภรทิพย์ พึ่งทองดี
10139-1003 บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด [บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. อรรถวุฒิ ทองสุกดี
2. วิทูร พุดขุนทด
14301-0001 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายอัมรินทร์ นาประเสริฐ
84137-0029 อาคารวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ] พระนครศรีอยุธยา 1. นาย สถาพร กิจจำเริญ
19201-1001 บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด [บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. จุไรรัตน์ ระงับพิศม์
2. ภาสกร พัชศิริกุล
3. เมธาพร ใจมั่น
22191-1029 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. นายก๊อฟฟาร มะรอโซ๊ะ
2. นางสาวสุไรดา มานะ
85302-0095 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [มหาวิทยาลัยแม่โจ้] เชียงใหม่ 1. นายสราวุธ พลวงษ์ศรี
2. นางสาวสุลักษณา มงคล
3. นายอัครินทร์ อินทนิเวศน์
22299-1034 บริษัท เอสพีแอล พลาสติก โปรดักส์ จำกัด [บริษัท เอสพีแอล พลาสติก โปรดักส์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์พวง
2. นางสาวพลอยไพลิน ทองดอนเหมือน
18119-1010 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด [บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. สนธยา แผนคู้
2. เมธี เถื่อนเมือง
3. ญาณวิรุตน์ คชรัตน์บริบูรณ์
29309-1058 บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. พงศ์ศักดิ์ ไคล้คง
17091-0001 บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธวัช มิ่งบุญ
2. ฉัตรชัย บุญชนะ
25910-1069 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายประทีป เลียงเพ็ชร
17020-1012 บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด [บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อมรเทพ พรหมอยู่
2. ณัฐพงษ์ สัสดี
10212-0058 บริษัท ห้องเย็นสินภักดี จำกัด [บริษัท ห้องเย็นสินภักดี จำกัด] สงขลา 1. นางสาวจารุนีย์ กวีรัชต์
2. นายจำนง สุขไชยะ
20114-1006 บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัด [บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัด] ขอนแก่น 1. นายพัฒนรัฐ เสยกระโทก
2. นายกมลปิติ ถ่ายสูงเนิน
10622-0015 บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด [บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายบรรพต ชาวป่า
2. นายวรุตม์ หมั่นถิ่น
3. นายสราวุฒิ ขุนณรวค์
35101-1131 บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด [บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นพดล เงินโสม
2. กฤตภพ สารบรรณ
3. ธีรพงษ์ สกุลงาม
10420-0009 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด [บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ณัฎฐวี ตนะดุลย์
2. ศิยา นาคสวาท
10722-0029 บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด [บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด] เชียงใหม่ 1. นัฐริญา อ่ำเพียร
2. ปกรณ์ ปัญญาอุด
3. วิสิฐ มลฑป
13122-1014 บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด จำกัด [บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด] ระยอง 1. นายอุดมศักดิ์ แจ้งสว่าง
22299-0053 บริษัท เม็กเท็ก พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เม็กเท็ก พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. พฤฒิ เขียวเกษม
47190-1059 บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค [บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. สัญญา รอดโพธิ์ทอง
2. สุธาทิพย์ กองสาลี
26109-0104 บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธาตรี ธนัญชัย
35101-0059 บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด [บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด] เชียงใหม่ 1. นางสุดาทิพย์ วชิรพันธุ์สกุล
2. นายอดิษฐ จันทร์มี
3. นายสมภพ ต๊ะเอ้ย
55101-1080 แนป ป่าตอง [บริษัท อโยธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายปัญญา วงศ์ทวีพิทยากุล
29309-1021 บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. กนกวรรณ ดิษฐปัญญา
2. อารียะ เหลาสุวรรณ
3. สมภพ สีนุ
35101-1074 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (โครงการ 1, 2) [บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาวสาวปิยฉัตร อุณหศิริกุล
29309-0247 บริษัท คูโรต้า (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท คูโรต้า (ไทยแลนด์) จำกัด] ระยอง 1. นางสาววิชุดา นามเย็น
52291-0020 ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. จักรพงศ์ พรมชาติ
2. จิรัฏฐ์ จิรธันยาวงศ์
3. อธิวัฒน์ โททัสสะ
24202-0010 บริษัท แอลเมท ไทย จำกัด [บริษัท แอลเมท ไทย จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย จักรกฤษ นุ่นทองหอม
2. นาย ณัฐวุฒิ เสาศิริ
13131-0007 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 2 [บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. วรารัตน์ นิลหล้า
2. นรินทร์ พรทิตยกุล
28131-1001 บริษัท นิตโต้ โคกิ อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท นิตโต้ โคกิ อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายประกิต พ่วงมา
26302-0002 บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. คณิต อินสว่าง
01461-1011 ฟาร์มจักราช [บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. อานนท์ จันทร์หอม
2. กนกวรรณ เพลินจันทึก
3. วิทย์ แก้วปุ่นนิล
85302-0024 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [มหาวิทยาลัยสวนดุสิต] เชียงใหม่ 1. สุภัส มังสาทอง
10212-0020 บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. กิตติ ตรีประภาภรณ์
2. เกริกชัย ตรีประภาภรณ์
3. ณิชากานต์ พวงมาลี
11011-0014 โรงงานสุราจังหวัดนครสวรรค์ [บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด] เชียงใหม่ 1. นิคม ผิวบาง
2. วันชัย พุทธรักษา
27320-0008 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด] ขอนแก่น 1. นายมุณิสสร สานุศิษย์
35101-1184 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด [บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด] ขอนแก่น 1. นายปริญญา โยธาศรี
2. นางสาวคณิตตา จันทร์แดง
10120-0018 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด] ขอนแก่น 1. พลายงาม? ส้มแก้ว
2. ภูศิษ? แก่นกระโทก
3. เทอดศักดิ์? สีหาขันธ์
86101-0186 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น [บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด] ขอนแก่น 1. เอกชัย ศรีกุล
2. สรรพวุฒิ อุปแสน
13910-0002 บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) [บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. น.ส.ณัฐฉราพัชร์ พุ่มจันทร์
35101-1016 โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน [บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. สนธยา อินทรสุวรรณ
2. ว่าที่ร.ต.เกียรติชัย ญานถวิล
3. วัชรีภรณ์ อวิรุทธพงศ์
20131-0026 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด [บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด] ระยอง 1. นลินรัตน์ นามกระโทก
2. จิรทีปต์ เตียพิริยะกิจ
3. วริศรา ปลุกเสก
24101-0027 บริษัท ไพศาลสตีล จำกัด [บริษัท ไพศาลสตีล จำกัด] ระยอง 1. ธวัช ติ๊ตาวงศ์
20131-0033 บริษัท ไทย เอ็ม เอฟ ซี จำกัด [บริษัท ไทย เอ็ม เอฟ ซี จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ทรงพล นิ่มสาย
21001-0015 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. นิภาพร สมุย
08102-1008 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง [ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง] เชียงใหม่ 1. นายรัตนพล กิ่งแก้ว
27409-1003 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สาขานพวงศ์ อาคาร 2) [บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ภัชรสรณ์ ดำสุวรรณ
29309-0187 บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด [บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด] ระยอง 1. นายเติมศักดิ์ สุภาชัย
35101-1124 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด [บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ตนุภณ ทองร้อยยศ
22299-1005 บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด [บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายสาธิต อินทวัน
2. นางสาวอธิยา แก้วมรกต
3. นางสาวอัมพร นกแก้ว
35101-1140 บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด [บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. อุดม ลัดสำโรง
2. อัศวิน ทองคำวงศ์
3. สฤษณ์พงษ์ มีศิริ
35101-0013 โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 [บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ยุทธนา อยู่ชมบุญ
2. วรปรัชญ์ ไม้จีน
22220-0017 บริษัท มาลาพลาส จำกัด [บริษัท มาลาพลาส จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. กรุง จันชู
25952-1007 บริษัท ฟูเซะราชิ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฟูเซะราชิ (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นางสาวจินดาพร ตีรณวัฒนากูล
10775-0001 บริษัท ราชาชูรส จำกัด [บริษัท ราชาชูรส จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. วัชรพล ตริบุณฑริก
2. นิรุตต์ ทรัพย์เย็น
52101-1034 ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี (CFDC ST) [บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)] สงขลา 1. ธนวัฒน์ รอดภับ
52291-1008 ศูนย์กระจายสินค้่า มหาชัย (DCMC มหาชัย) [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. มาณพ? แย้ม?ขยาย?
28191-0011 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ศรวรรธน์ ตลึงจิตร
01462-1003 บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด [บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ปรเมธ เมธาวงศ์
52109-1024 คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 [บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. พีระพงษ์ สิมงาม
19209-0006 บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายธีร์ธวัช เต้จั้น
29301-1002 บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เลขที่ 64/58) [บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด] ระยอง 1. ประสิทธิ์ ปฐวีอิสริยกุล
22220-1109 บริษัท ทีพีบีไอ ซันนี่ โปรดักท์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ทีพีบีไอ ซันนี่ โปรดักท์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย ธีรภัทร์ จันทร์สว่าง
35101-1118 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด [บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด] สงขลา 1. นายประทีป หนูคล้าย
2. นายนเรศ นนทะสร
23101-1009 บริษัท พรเจริญ เทมเปอร์ เซฟตี้ กลาส จำกัด [บริษัท พรเจริญ เทมเปอร์ เซฟตี้ กลาส จำกัด] เชียงใหม่ 1. นายวีระเกียรติ ปทุมณีย์
22220-0093 บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 1/2) [บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด] เชียงใหม่ 1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ปลูกทรัพย์
2. นาย รังสรรค์ อุ่นเรือน
10111-1001 บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 4 [บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด] เชียงใหม่ 1. นายวีรวิชญ์ กชธิบดิ์ภรัฏฐ์
13122-0053 บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด (เลขที่ 134/3) [บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายสรวิศ ลีลาวานิชกิจ
10212-1022 บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัด (เลขที่ 66/8) [บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายอาทร จันทรนา
63112-1003 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศิลา (SILA 1) [บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด] กรุงเทพมหานคร 1. ศิริพร เนียมเอี่ยม
2. จีรณัฐ ทัดจำปา
3. อภิวัฒน์ จรูญธวัชชัย
68103-0016 อาคารอัศวอินทรา [บริษัท อัศวอินทรา จำกัด] สงขลา 1. สมพงษ์ พละสาร
2. เสกสันต์ กมล
27501-0006 บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. น.ส.พนิดา โพธิ์ศรี
29309-1156 บริษัท เอเชี่ยน ยูนิตี้ พาร์ท จำกัด [บริษัท เอเชี่ยน ยูนิตี้ พาร์ท จำกัด] ระยอง 1. นายกิตติพงษ์ หลวงชัยศรี
2. นางอัญชลี ผจญกล้า
3. นายปัณฑ์ชนิต สำเร็จกิจ
13930-0008 บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด [บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด] ระยอง 1. นายกิตตศักดิ์ พรหมรังษี
2. นายเกษม บุญมา
3. นายประถม นาโสก
52102-1002 บริษัท ไอ พี 5 จำกัด [บริษัท ไอ พี 5 จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นวพล เดชพงศ์พรหม
2. ธัญญพัทถ์ มูลขำ
3. ประทาน สารนารถ
24204-0007 บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด [บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายมงคล การุญ
2. นางสาวภัทราวดี ชุมดี
13113-0024 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด [บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด] ระยอง 1. นาย เทอดพงษ์ สายโสภา
2. นาย ปานศักดิ์ ทิมาบุตร
10722-0012 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด [บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายธนาธิป วิริยประสิทธิ์ชัย
2. นายอัมพร สุขสมัย
3. นางสาวดวงหทัย ลายจำปา
20131-1003 บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด [บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายอดิศร ปรีดากรณ์
2. นายธนวิทย์ เหมนิลรัตน์
35101-0055 โรงไฟฟ้าลานกระบือ [การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย] เชียงใหม่ 1. นายธีระพล คนชม
65110-0003 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายอาริยะ วิญเศรณี
2. นายชัยยุทธ ช่วยเรือง
27502-0002 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด [บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. เทอดศักดิ์ เปี่ยมสุขสันต์
2. ชินวุธ แสนจันทร์
85302-0156 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา] กรุงเทพมหานคร 1. ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี
23931-1004 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด [บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด] เชียงใหม่ 1. นายกฤษณัฏฐ์ มะวงศ์ไว
47190-1039 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. นาย รุ้งเพชร เกตุขุนทด
2. นาย เสนาะ คงแย้ม
3. นาย อุเทน ปากแข็ง
10221-0008 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นพพร พึ่งชื่น
13131-0020 บริษัท ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ จำกัด [บริษัท ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายกฤติพร มีสัตย์
29309-1008 บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อนุสรณ์ สมอย้อย
2. อรรณพ ตันติรักษโรจน์
3. คมสิน ทวิลา
20115-0001 บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด [บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายไกรสร ทองศรีสุพรรณ
2. นายอาทิกร หมู่กรชัย
27200-1006 บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. วชิรพงศ์ วารีศรี
2. อาฟันดี้ หมีพราน
3. นรากร ลุนธาตุ
85211-1022 โรงเรียน มารีวิทย์บ่อวิน [โรงเรียน มารีวิทย์บ่อวิน] ระยอง 1. นางกุสุมา เกิดปรางค์
22191-1028 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด] ขอนแก่น 1. ศิริญญา ทุมสงคราม
2. วนิดา สารวงษ์
10712-1006 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด [บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายธเนศ แสงศรี
2. นางสาวธนาภรณ์ พละพันธ์
3. นายณัฐวุฒิ ซิ้มเจริญ
47190-1105 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสมุทรปราการ [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ทรงวุฒิ จุนโนนยาง
27501-0007 บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์(ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์(ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายจตุรงค์ สุขเกษม
2. นายสิทธิโชค สุนทรเมือง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา เกิงฝาก
33122-1006 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด [บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด] ระยอง 1. นายวิชา เข็มทองคำ
10742-0007 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสุภาวดี มีชำนาญ
2. นางสาวพรศิริ ขอนแก่น
3. นายวรพันธุ์ อติกานต์ไพศาล
35101-0036 โรงไฟฟ้าบางปะกง [การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย] กรุงเทพมหานคร 1. นายสุธิพล พรหมอักษร
2. นายธานี มีพร้อม
3. นายศุภเชษฐ์ ศิวะนันทากรณ์
10622-1023 บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จํากัด [บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จํากัด] ขอนแก่น 1. นายธีระศักดิ์ สันติทวีชนะ
35101-1070 บริษัท เอี่ยมศิริไบโอก๊าซ จำกัด [บริษัท เอี่ยมศิริไบโอก๊าซ จำกัด] ขอนแก่น 1. นางสาวรพีพรรณ ชาวนา
2. นายสุภักศร สายคำ
52221-1004 ท่าเทียบเรือ ยอช์ท เฮเว่น มารีน่า [บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด] สงขลา 1. นาย จิรวัฒน์ ซุ่นเซ่ง
2. นาย สุริยา ชลเขตต์
22220-0101 บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 1/6) [บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด] เชียงใหม่ 1. นาย กิตติพงษ์ ชินสุขุมทรัพย์
2. นาย สุธารักษ์ กล่อมเจริญ
19201-0014 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ [สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม] เชียงใหม่ 1. นาวาอากาศเอก จุฬารัตน์ มินมุนิน
2. ร้อยโท ธนานพ ดีชัย
25921-1023 บริษัท ไทยอินดักชั่นส์เซอร์วิส จำกัด [บริษัท ไทยอินดักชั่นส์เซอร์วิส จำกัด] ขอนแก่น 1. ณรงค์ แย้มกลิ่น
26109-0117 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด] ขอนแก่น 1. อนุกุล กาญจน์กิตต์ดำรง
10622-0034 บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด [บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด] ขอนแก่น 1. นายอัครเดช ฤทธิ์ใหม่
22220-1107 บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด [บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด] ขอนแก่น 1. นายจตุพล ปนตะคุ
2. นายยุทธนา ถั่วกระโทก
45101-0003 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด [บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด] สงขลา 1. นายเจตภพ แซ่โง้ว
2. นางสาวเพชรา หนูสี
01450-1001 บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด (สาขา1) [บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด] เชียงใหม่ 1. นายอนุกุล จะอื่อ
55101-0221 อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา [บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด] เชียงใหม่ 1. อิทธิพล แก้วศรีรัง
47190-0123 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน สาขานครศรีธรรมราช 1 [บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด] สงขลา 1. สุรศักดิ์ ศรีแจ่ม
2. สุชีพ วุ่นศิริ
23952-1006 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด สาขา 00013 [บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อัมรินทร์ สุวรรณฉิม
2. สิรินทร์ทิพย์ สิงห์ทอง
35101-0074 บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด [บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาววรนุช จาดนอก
2. นายเฉลิมชัย จันนาคิน
3. นายสมโภช บุญชู
55101-0243 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น [บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด] ขอนแก่น 1. นายสมถวิล เสนาะ
25910-1028 บริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวมณีรัตน์ คุ้มเวช
2. นายภาณุวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
3. นายกฤษกร บุญแย้ม
11049-1005 บริษัท มันทันส์ อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จํากัด [บริษัท มันทันส์ อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จํากัด] ระยอง 1. นาย สุรเชษฐ์ แง่มท้าว
2. นางสาว กรองแก้ว มาเจริญ
20114-0002 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด [บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายกรัณย์กร โคทนา
2. นางสาวธิดารัตน์ จิระพิพัฒน์กุล
3. นายวิชิต เด่นดวงดี
29302-0003 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด [บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐวุฒิ ศรีประทุม
2. นายยอดธง บุตรน้ำเพชร
3. นายพุฒิพงศ์ งามประดิษฐ์วงศ์
28191-1017 บริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายนธิพงษ์ วงค์อามาตย์
2. นางสาวอริษา ยิ้มละมัย
3. นางไพเราะ สิงหรา
47190-1111 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. พรรษ์เทพ กาญจนเทพ
2. อำพล ป้อมนิล
3. นพดล ทองตันตัย
63112-1013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสิงขร [บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด] สงขลา 1. ณัฐพล ธรรมดี
2. ประสิทธฺ์ พรหมดำ
26103-0039 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. คุณคณาทิพย์ สีเสมอ
2. คุณธัญรัตน์ ศิริแสง
3. คุณจิรพันธุ์ กราณสุข
19201-0006 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายวรวัฒน์ อธิเฟื่องสิริ
20232-0009 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด [บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. น.ส.พรพรรณ พึงใจ
2. นายพิษณุ ทองน้อย
35101-1147 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด [บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด] ระยอง 1. นายรพี วงศ์ศิริรัตน์
2. น.ส.ณัฐพร พยุงผล
3. น.ส.จิตรลดา ธนาโชติจินดา
18119-1012 บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด [บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. สุดารัตน์ ยะสุนทร
2. ภารดี จากสี
08104-1001 บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด] ระยอง 1. นายสมพงษ์ ลอยแก้ว
2. นายสิงขร ทวยทา
3. นายอภินันท์ สายสมบัติ
20113-0015 บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด [บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายคเชนทร์ คนขยัน
13113-0018 บริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายสุเชาว์ จินดานุ
2. นายบรรเจิด สุทธิลักษณ์
3. นางสาวกุสุมา จำปาพงษ์
29309-1030 บริษัท เอส อาร์ เอ็น ซาวด์ พรู๊ฟ จำกัด [บริษัท เอส อาร์ เอ็น ซาวด์ พรู๊ฟ จำกัด] ระยอง 1. นายสมภพ เหลืองอ่อน
2. นายณรงศักดิ์ เสนสุข
3. นางสาวภัคศรัญย์ภรณ์ แก้วหล้า
22191-0009 บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด [บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด] ระยอง 1. ดนัย ทับสุวรรณ์
38211-1001 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) [บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. พีรยา พลึกรุ่งโรจน์
2. ณภัชกมล คงแก้ว
10622-0036 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด [บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. พนิดา ดวงมาลา
10132-0005 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด [บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. วุฒิพงษ์ ตั้นยุติธรรม
2. ศักดิ์ดา จันอิน
10773-0001 บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด [บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธนสิทธิ์ อู่ไพบูรณ์
78300-1001 สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ [บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ภูวศิษฏ์ สิตตะวิบุล
26402-0003 บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. วีรศักดิ์ ขำคม
2. สมชาย บุตรจันทร์
32501-1005 บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายชวลิต เทียบกว้าง
2. นุชรัชย์ ท่อนทอง
22111-0006 บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด] เชียงใหม่ 1. ทวีศักดิ์ วินสา (แจ้งยกเลิก)
2. พัศวุฒิ คมทา (แจ้งยกเลิก)
26102-0001 บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายทศพล เต็มนา
2. นายนัฐกิต พิพิธบดีกุล
84300-0002 สำนักงานประกันสังคม [สำนักงานประกันสังคม] เชียงใหม่ 1. นายกิตติศักดิ์ พรมศร
2. นางสาวธัญกมล หลอดทอง
3. นางสาวกนกวดี มีอนันต์
23961-0012 บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด [บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด] สงขลา 1. ณัฐพงศ์ ณ นคร
85302-0155 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา [มหาวิทยาลัยทักษิณ] สงขลา 1. นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล
2. นายสุวิทย์ ทองสงฆ์
47190-1122 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา ไลฟ์สไตล์ชลบุรี [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. อภิรักษ์ มงคล
2. เกียรติศักดิ์ แซ่ลิ้ม
84121-0006 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา [สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ] กรุงเทพมหานคร 1. นายก้องเกียรติ ชุนเกาะ
24202-0017 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด [บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด] ระยอง 1. คณิตภูมิ ดุลยเกษม
2. ธีรวัฒน์ ปวงรังษี
23921-0007 บริษัท สตูลไทยเจริญ จำกัด [บริษัท สตูลไทยเจริญ จำกัด] สงขลา 1. นางสาว อัญชลี สาวะดี
2. นาย วรกานต์ กอผจญ
3. นางสาวฐาปนี วนิชสุวรรณ
38300-1017 บริษัท พลังงานไทย จำกัด [บริษัท พลังงานไทย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ภัคพล
27409-1002 บริษัท เอ็นโด้ ไล้ท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอ็นโด้ ไล้ท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. รณภพ ทองสร้อย
25910-0052 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. จามรี แคนวัง
2. ศศิวิมล มะพันธ์
3. วลิวรรณ กิ่งทอง
63112-1010 อาคารสำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ (ตอนล่าง) [บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด] เชียงใหม่ 1. นายชวลิต ตัณฑารักษ์
22220-1098 บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด [บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายธนสาร รุ่งโรจน์วิริยะ
2. นางวารีวรรณ อาทรจริยกุล
3. นายอุทัย อุดม
23922-0021 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานทุ่งสง) [บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด] สงขลา 1. นายนพันธ์ อินทรสุข
2. นายอุดมลาภ บุญสกุล
37000-0002 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด [บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด] ระยอง 1. นาย อรรณพ เกียรตินันทโกศล
31001-0026 บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด [บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด] สงขลา 1. พิพัฒ ภู่เพ็ชร
2. น.ส.อนุสรา บรรณราช
12002-1001 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา [การยาสูบแห่งประเทศไทย] พระนครศรีอยุธยา 1. นิภาพร ธงชัย
2. โอฬาร หอมนาน
26701-0002 บริษัท โฮยา ลำพูน จำกัด (เลขที่ 75/2) [บริษัท โฮยา ลำพูน จำกัด] เชียงใหม่ 1. นายยุทธภพ ทิมทวด
2. นายวณิชยา ศรีทิพย์
3. นายชัยพร โยธาใหญ่
22191-1024 บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดา [บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. นางสาวสุกัญญา ส่อร่าโส๊ะ
2. นายวีระชัย สุวรรณบัณฑิตย์
3. อัยลัดดา จินาภิรมย์
10503-1001 บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) [บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)] เชียงใหม่ 1. อิสรีย์ อังประภาพรชัย
10615-0005 บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด [บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. รณกร ชันมะเวส
2. สุพัฒน์ เอี่ยมสอาด
3. อนุสรณ์ สุนาวงษ์
10795-0069 บริษัท สหะมิตรดำเนิน จำกัด [บริษัท สหะมิตรดำเนิน จำกัด] สงขลา 1. ธนิต พงษ์พันธ์
22199-0027 บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด [บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด] ระยอง 1. นายประกิจ มงคลสาธุวัฒน์
2. นางสาวธัญญรัตน์ คำวิชิต
3. นางสาวจิระภา จักรขัตย์
31002-0002 บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด [บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ณัฐพัชร์ จันทร
47523-1001 อาคารบุญถาวร [บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด] ระยอง 1. เอกภพ ศาลารักษ์
17099-0007 บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด [บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายสิทธิศักดิ์ ภู่ภิรมย์
2. นายสมบุญ แสนงาม
3. นายวัลชัย เสียงอ่ำ
27320-0002 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด [บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายพรหมพิทักษ์ แจ้งสว่าง
2. นายสุชาติ โตอินทร์
3. นายอภิรุณ พินิจเวชการ
52101-1033 ศูนย์กระจายสินค้าซีพีเอฟอำเภอบางน้ำเปรี้ยว [บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] เชียงใหม่ 1. นางสาวกนิษฐา แสงภัทรเมธี
2. นายธีรศักดิ์ อุ่นอินต๊ะ
3. นายชัยวุฒิ เพ็งบุญ
18119-1019 บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จํากัด [บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จํากัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวพิชยา สำเนากลาง
2. นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนคำพา
3. นางสาวธัญลักษณ์ เทียนคำ
22299-0149 บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด [บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายวิทยา เรืองเอี่ยม
2. นางสาวนภัสวรรณ กุณรักษ์
3. นายรัชตินทร์ ประวงษ์
26103-0023 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. อิสระพงษ์ ตับกลาง
2. พงศ์ธาดา โชติจิรอนันต์
3. ธนกร เป็นพนัสสัก
10743-1002 บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จํากัด [บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จํากัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวอนงค์ อาจวิชัย
2. นายอนุชา พุทธิชน
3. นายนิติพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
47190-1114 มหานคร คิวบ์ [บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จํากัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายกิติพงศ์ สินทอง
2. นายเสริมพงษ์ มหาวงษ์
28199-0003 บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. อลงกรณ์ ยามะเพวัน
2. วงศ์วาน ซื่อดี
29309-0279 บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. สมยงค์ แข็งแรง
2. ชินพัทธ นพพันธ์
3. เอกพงษ์ แข็งแรง
35101-0020 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายชัยวัฒน์ เขียวงามดี
29309-0251 บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด [บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายสุวรรณรัตน์ สมบัติพิมาย
2. นายทินนารถ ล้อเสียง
20114-1004 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นายนัฐวุฒิ วรรณชู
2. นายวันเฉลิม สมเพราะ
3. นายไพบูลย์ จินดากุล
24109-0004 บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน) [บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ยิ่งยง เชี่ยวชาญศิลป์
2. วุฒินันท์ นวลจันทร์
3. เอกลักษณ์ ยังสุขสถาพร
10139-0003 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นายชวลิต ฤทธิ์งาม
2. นางสาวศรัญญา เจริญ
10120-0014 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นางสาวสุนิสา ทรัพย์ธนกิจทวี
2. นายสุรัตน์ เจิรญพร้อมดี
37000-1003 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด [บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด] ระยอง 1. นางสาวอังคณา โตพิทักษ์
2. นายพศวีร์ นาน้อย
70100-1013 การยาสูบแห่งประเทศไทย [การยาสูบแห่งประเทศไทย] กรุงเทพมหานคร 1. ธีรยุทธ รังประเสริฐ
2. นาย ณัฐพล พุ่มเพ็ชร
25910-1066 บริษัท โคเบลโก้ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท โคเบลโก้ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ปริญญา จารุนันทพานิช
29309-0250 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายตระกูลชาย แปโค
2. นายมณู ดาเชิงเขา
3. นางสาวมณฑกาญจน์ เพชรแก้ว
47112-0246 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเลย [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นายศราวุธ สุทธิประภา
26103-0045 บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด [บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด] เชียงใหม่ 1. นาย จิรพงษ์ วิกะศิลป์
2. นาย ยุทธพงษ์ ทิมทวด
21001-0021 บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด [บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด] เชียงใหม่ 1. ปรีชา พันธ์ภูมิ
35101-1170 บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด [บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด] ขอนแก่น 1. สลิลทิพย์
22191-1010 บริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัด [บริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัด] สงขลา 1. นายนพดล เมืองแก้ว
10722-0033 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) [บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นางสาวเมทินี สุเมโท
2. นายเกียรติศักดิ์ ทาเล
3. นางสาวดวงพร คำโสมศรี
52291-0021 ศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. ธินกรณ์ ภิญโญทรัพย์
2. สมปอง เมืองรัตนจรูญ
28191-1013 บริษัท ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล รีฟรีเจอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล รีฟรีเจอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นางธัญพร กุลอ้น
2. นางอมรลักษณ์ สิทธิ์น้อย
3. นายบุญพจน์ อารีวงษ์
35101-0007 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ [การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย] กรุงเทพมหานคร 1. นายดุลยฤทธิ์ พุทธิกานต์
2. น.ส.วริษฐา โกมลเสน
3. น.ส.กานต์ชนก ศรีวิลัย
22191-0036 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (เลขที่ 65) [บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด] สงขลา 1. นายไพรวัลย์ พงษ์หวาน
2. ว่าที่ ร.ต.ประภาวดี สง่างาม
10772-1013 บริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัด] ขอนแก่น 1. นายศิวะกร โหรานิตร
2. นายสุระชัย โพธิเสน
13131-0008 บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ยุทธนา บุตรสละ
2. ชิดชนก แก้วอารีย์
52109-0012 บริษัท คูเวต ปิโตรเลี่ยม เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท คูเวต ปิโตรเลี่ยม เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. อนุวัฒน์ ปาวะรี
2. มนัสพงษ์ ยาตรา
28230-1002 บริษัท กิฟุ เซอิคิ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท กิฟุ เซอิคิ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวปิยาภรณ์ แก้วดี
52293-0001 บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ธัญพิสิทธิ์ มาสวัสดิ์
2. กนกรัตน์ ธาดาบุญภิพัฒน์
11030-0002 บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด [บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. มนูญ ยินดีทีป
2. นันท์นภัส ขันธ์วราพันธิชัย
24204-0006 บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด] ระยอง 1. นายวัชรัตน์ พันทอง
2. นายไชยา คำตั๋นมูล
29309-0180 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด สาขาระยอง [บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด] ระยอง 1. นายชัยยา เครื่องลาย
2. นายวนิวัฒน์ จันทร์เขียด
10722-0006 บริษัท สหการน้ำตาล ชลบุรี จำกัด [บริษัท สหการน้ำตาล ชลบุรี จำกัด] ระยอง 1. เกรียงไกร ประเสริฐดีงาม
11041-0002 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. นพดล ตัถย์วิสุทธิ์
2. พิทยา หายักวงษ์
3. สิริศักดิ์ สว่างจิตร
11021-0001 บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด [บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ภูริวัจน์ เตชะพกาพงษ์
2. ศิรภัทรสร ฐิติเวศน์
3. เฉลิมพล นาคบุตร
22199-1036 บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด [บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายเกรียงไกร ชิงรัมย์
2. นายสุชาติ ตะฐา
3. นางสาวสุวิมล อุปชิต
24109-0039 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)] ระยอง 1. นายประภาส เอกกุทัพ
2. นายณัฐพงศ์ ชนะมูล
20231-1002 บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด [บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายนภสินธุ์ ค้าเจริญ
47190-1106 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. นาย ภาสกร มานะจิตร์
10772-1003 บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด [บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด] เชียงใหม่ 1. นายสมเกียรติ เทพมา
52293-1002 บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด [บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายณัฏฐนันธ์ สนั่นเวียง
2. นายธนดล ตรีอำนรรค
3. นางสาวดาวรุ่ง วิมานรัมย์
36002-1023 กิจการประปาชัยมงคล [บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง และ แหล่งน้ำไทย จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวยุพา มิตรพิทักษ์
2. นางสาวมัทนา คชรัตน์
29309-0119 บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชิตยาภรณ์ ปราบภัย
2. อรอินทุ์ พนมศักดิ์
01462-1032 ฟาร์มขอนแก่น 1 [บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. วินัย เฉยขุนทด
2. วรวุฒิ กาบคำ
68104-0093 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ [บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. สุชาติ สอพิมาย
2. ยุทธนันท์ พันทา
10622-1003 บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด] ขอนแก่น 1. นายสมคิด สงขาว
2. นายประวิตร บุญชำนาญ
3. นายกนกชาติ กนกพินิชย์
17020-0008 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสมุทรปราการ) [บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ปิยพงษ์ เกิดกล่อม
2. กิติพันธ์ ไตรพิสุทธิ์
3. พีรณัฐ หุตะจินดา
60201-0002 อาคารปฏิบัติการด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง [บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. พลภัทร ลีพรหมมา
15110-1008 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายสมชาติ ทรงเสี่ยงไชย
2. น.ส.สุลาภา ไชยพลับ
3. น.ส.เทิดขวัญ เรืองรัตน์
10802-1008 บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด (สาขา3) [บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด] เชียงใหม่ 1. นายนรากร สุรินตา
2. นายสุริยงค์ รักเหล่า
3. นายศักดิ์กรินทร์ อินพรม
22191-0038 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (สาขา พุนพิน) [บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด] สงขลา 1. นายเอกวัฒน์ ปานประเสริฐ
2. นางสาวทัตพิชา สุโสะ
70100-0005 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย [ธนาคารแห่งประเทศไทย] สงขลา 1. ณพพัฒน์ มณเฑียร
2. จักรินทร์ พลอยสีสวย
28140-1006 บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นางสาวเพ็ญโพยม ชัยจันทร์ดี
29309-0064 บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. พิสมัย เจริญศรี
2. ภิณโย คุณบัวลา
3. รัตติยา อ่องมะลิ
26109-0036 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. ศักดา ใจธรรม
2. พรพิชิต ทั้งน้อย
3. สมชาย พรหมดวง
22299-0074 บริษัท เฟยตี้ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เฟยตี้ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายอนุวัฒน์ ประยูร
2. นางสาวน้ำฝน คิดสำราญ
3. นางสาวเจนจิรา ยอแสง
22199-0035 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด [บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด] ระยอง 1. นายสิริศักดิ์ เลี่ยงฮะ
22230-0004 บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. พลสัน สิงห์ชู
52109-1019 ศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. ชุติมันต์ นะพุทธะ
35101-1139 บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด [บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. ชินวัฒน์ แคชัยภูมิ
2. สราวุฒิ เกิดกล้า
3. สุรดิษ แก้วคงทน
28191-1006 บริษัท ไทยยูวอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด [บริษัท ไทยยูวอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด] ระยอง 1. นายมงกุฎ ศรีอุ่น
23941-0006 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) [บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซียจำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. วิชาญ พัฒนาพิศาลศักดิ์
2. ยศกร วรุณธร
3. ปรีชา สุวรรณษร
14302-1004 บริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จำกัด [บริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย ไพฑูรย์ ป้อมศรี
2. นาย ศรัณ นิธิทรัพย์
52101-0004 ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สุวรรณภูมิ (CDC2) [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายสัญชัย ช่วยมณี
2. นางสาวอรวรรณ วงศ์กัณหา
22220-1093 บริษัท ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจุภัณฑ์ จำกัด] ขอนแก่น 1. น.ส.ธนัชพร ทันไธสง
2. นายครรชิต พึ่งสำโรง
22220-1020 บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด [บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายณรงค์ ไชยมงคล
20131-0029 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด สาขาที่ 1 โรงงานมาบตาพุด [บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นางสาวจุฑารัตน์ เวียนขุนทด
2. นายธนเสฏฐ์ สิงหะสุริยะ
3. นางสาวจุไรรัตน์ ชโลกุล
29309-0107 บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จำกัด [บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ธวัชชัย คลังผา
22299-1082 บริษัท ชูบุซึ (ประเทศไทย) จํากัด [บริษัท ชูบุซึ (ประเทศไทย) จํากัด] ระยอง 1. นาย ภาคิน คุณปิติชลธร
2. นาย วีรยุทธ เทียนชัย
27501-1013 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อีเลคโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด] ระยอง 1. นางสาวณัฐนิชา แจ่มฉาย
29309-0252 บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด [บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวพลอยประกา ตานันท์
2. นายจิรเวทย์ มากมี
23942-0001 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)] พระนครศรีอยุธยา 1. นายบพิธ วิฆเนศ
22299-0153 บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด [บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นาย สรพล วัฒนเลี้ยงใจ
47190-1002 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. อนุเทพ กัญญา
2. ยุทธพงษ์ รัตนา
29309-1042 บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง [บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. พัชรนันท์ ปานชื่น
2. จุฑามาศ เดชชัย
3. สุเวช สุขทั่ว
68104-1129 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี (คลังก๊าซ) [บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)] สงขลา 1. เจริญ สุขสมเกษม
82302-0001 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค [บริษัท ปรินทร จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ศศิธร สุขสมบูรณ์
2. ดวงตะวัน ณ นคร
3. วรารินทร์ อินทรักษ์
22299-1053 บริษัท แฮซอง (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท แฮซอง (ไทยแลนด์) จำกัด] ระยอง 1. นายธนงค์ เพ็ชรเจริญ
10802-1016 บริษัท เจบีเอฟ จำกัด [บริษัท เจบีเอฟ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. น.ส.จิรัชฌา ทวดกลิ่น
27401-0006 บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด] พระนครศรีอยุธยา 1. นายอัคคพล ภูฆัง
2. น.ส.นุชจรี ทับทิมศรี
19201-0008 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)] ระยอง 1. นางสาวประภัสศร ทิพย์อาสน์
2. นาย กฤษฎา น้ำเพชร
3. น.ส. กิตติมา ช่างทอง
25910-0056 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. นายฐปนัท ไชยวงษ์
2. นายสมโภชน์ ปานกลัด
3. นายทศพล คลหาร
10622-0033 บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด [บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด] ขอนแก่น 1. นางสาวรัชนีกร พินขุนทด
2. นายวินัย เลือดสงคราม
26102-1005 บริษัท เคียวเซร่า เอวีเอ็กซ์ คอมโพเนนส์ (กรุงเทพมหานคร) จำกัด [บริษัท เคียวเซร่า เอวีเอ็กซ์ คอมโพเนนส์ (กรุงเทพมหานคร) จำกัด] ขอนแก่น 1. นายภัทรพล ขจรวัฒนากุล
2. นางสาวภาวิไล พงษ์ใหม่
10801-0002 บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) [บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)] ระยอง 1. นายวรเศรษฐ์ วิบูลย์ปัญญากุล
2. นายมุขณา ช่างประดับ
84121-0013 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต [สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ] เชียงใหม่ 1. นายมานพ อาจปรุ
52291-1010 ศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี (RDC Chonburi) [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] เชียงใหม่ 1. อาทิตย์ กาลานุกาล
2. อัครพล แก้วชฎา
3. ศุภณัฐ นิ่มบัว
08102-0002 บริษัท เคมีแมน จำกัด [บริษัท เคมีแมน จำกัด] ขอนแก่น 1. นพรัตน์ เชาว์ศิลป์
10722-1009 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก (วังสมบูรณ์) [บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)] ขอนแก่น 1. ธีรพันธ์ นุสุภะ
2. ธนวัฒน์ แจ่มดวง
3. วราภรณ์ วันดี
22199-1019 บริษัท ศรีอุดมชัย รับเบอร์ จำกัด [บริษัท ศรีอุดมชัย รับเบอร์ จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. กมลวรรณ
10420-1001 บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด [บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด] สงขลา 1. นางสาวอานีตา สะมะแอ
2. นายรอมลี บือแน
3. นางสาวฮัฟเสาะ สะมะแอ
24109-0046 บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด [บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด] กรุงเทพมหานคร 1. ชวินโรจน์ พลอยครบุรี
2. ชัชวาล คงบัญฑิตร
10212-0048 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด [บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด] สงขลา 1. จารึก การะหงษ์
29309-0063 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)] กรุงเทพมหานคร 1. นายชำนาญ ตู้สมบัติ
2. นายอดิศักดิ์ คนหนองบัว
หมายเหตุ  ได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว