สัมมนาระบบ e-Service

 ที่จะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

 กำหนดการสัมมนา    หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
 
 
 
ชื่อสถานประกอบการ จังหวัดที่จะร่วมสัมมนา รายชื่อผู้เข้าร่วม  
บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ขอนแก่น 1. นายนัฐวุฒิ วรรณชู
2. นายวันเฉลิม สมเพราะ
3. นายไพบูลย์ จินดากุล
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด ระยอง 1. ว่าที่ ร.ต. อโณชา ชมภู
2. นายชัยโยก สีเนตร
3. นายฐปกร มกราพันธุ์
ศุภสิน ขอนแก่น 1. ศุภสิน อ่อนหวัน
นายชุมพล สร้อยเพชร กรุงเทพมหานคร 1. นายชุมพล สร้อยเพชร
นาย ปิติ อนนตพันธ์ กรุงเทพมหานคร 1. นาย ปิติ อนนตพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรุงเทพมหานคร 1. ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี
โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ศรีสมาน กรุงเทพมหานคร 1. ปานเทพ วิเชียรนรา
นาย สาธิต เจริญสุข ระยอง 1. นาย สาธิต เจริญสุข
บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด เชียงใหม่ 1. น.ส. แสงอรุณ ใกล้สุข
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ 1. วัชรกร ศรีวะอุไร
2. จตุพร สิทธิพงศ์
3. ชนิกานต์ ใจคำ
นาราพร ไชยยศ กรุงเทพมหานคร 1. นาราพร ไชยยศ
ไอเอชไอ เทอร์โบ ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. ชิตยาภรณ์ ปราบภัย
2. อรอินทุ์ พนมศักดิ์
สมบัติ พรหมสวรรค์ กรุงเทพมหานคร 1. สมบัติ พรหมสวรรค์
นายจักรพล จันลือไชย กรุงเทพมหานคร 1. นายจักรพล จันลือไชย
นายเจษฎา โชติวัฒนศักดิ์ สงขลา 1. เจษฎา โชติวัฒนศักดิ์
หมายเหตุ  ได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว