สัมมนาระบบ e-Service

 ที่จะจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

 กำหนดการสัมมนา    หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา
 
 
 
ทะเบียนเลขที่ ชื่อผู้ตรวจสอบ จังหวัดที่จะร่วมสัมมนา รายชื่อผู้เข้าร่วม  
น.0036 บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นายฉลอง กาญจนาศรีโรจน์
น.0010 บริษัท ตปะ จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นายอภิชาติ โตวรรณเกษม
2. นางสาวสุกัลยา มีชู
3. นายณิชพน ภัทรธิชานนท์
น.0130 บริษัท ซ่อมบำรุงเดลิเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. สิทธิพล กลางแม
@0001 นายใบอนุญาต ทดสอบระบบ เชียงใหม่ 1. คีรินทร์ ชำนาญหมอ
บ.0044 นายนัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช เชียงใหม่ 1. อดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์
บ.0188 นายธนภัทร์ อภิชาตเสถียร ขอนแก่น 1. ณัฐนันท์ ตรัยไชยรัตน์
น.0110 บริษัท อเบอร์ดีน เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด สงขลา 1. วรุต ยุทธชัย
น.0035 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. คุณวสันต์ รุ่งวิทย์วทัญญู
น.0049 บริษัท เอส.เอ็น.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นายภักดี ประคองเกื้อ
2. นส.สินิทธา ยิ่งสุทธิพันธุ์
บ.0091 นายวรชัย ปิตุรัตน์ กรุงเทพมหานคร 1. นายภูษิต กลั่นเกษม
บ.0213 นายอนุชาติ ศิรินาถ กรุงเทพมหานคร 1. อนุชาติ ศิรินาถ
น.0129 บริษัท ทีม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นาย ก้องฤทธิ์ สินสะ
2. นาย เอกภาพ ศรีอัษฎาพร
3. นายกึกก้อง เปี่ยมงาม
น.0046 บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นายจรัญ ธรรมโรจน์
2. นายชุมพล มงคลนัฎ
3. นางสาวศตกาญจน์ สุปันเวช
บ.0017 นายติณณภพ กระจ่างสด ขอนแก่น 1. นายศักดิ์ดา เปรมเจริญ
บ.0016 นายศุภชัย ไพบูลย์ ขอนแก่น 1. ศุภชัย ไพบูลย์
บ.0136 นายณฐวัฒน์ คำผาย พระนครศรีอยุธยา 1. ณฐวัฒน์ คำผาย
น.0016 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์
2. คุณวาสนา นรสาร
3. คุณบดินทร์ จันทรเกตุ
น.0003 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. ผ่องอำไพ ตระการรุจิรัตน์
2. ณัฐพร วงศ์งามรุ่งโรจน์
3. อารีรัตน์ วงศ์งามรุ่งโรจน์
บ.0014 นางสาวบุษกร พรชนะรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร 1. น.ส.บุษกร พรชนะรุ่งเรือง
2. นายวิชัยชาญ เจริญสุข
3. นายดั้งเดิม วงษ์ถาวร
น.0047 บริษัท วีเอ็มอีซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. เชาวลิต คำสุข
2. สมิทธ์ มาลีพันธุ์
3. กิติยา จุมปา
น.0101 บริษัท คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นายเอกอาทิตย์ ปรางมะณี
2. น.ส.จตุพร อินต๊ะใหม่
3. น.ส.เกศกนก อุทธา
น.0109 บริษัท คอน เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นางสาววิรชา ศรีทับทิม
2. นายอนุสิน ตั้งเสถียรพันธุ์
3. นางสาวฐิตาภัสร์ วุฒิธีระธนันต์
บ.0009 นายมนตรี ทวาโรจน์ ขอนแก่น 1. สุชาติ สอพิมาย
2. อุไรวรรณ อุดมสินค้า
3. ศราภรณ์ อัษฎกช
น.0123 บริษัท ทีซี เซ็นเตอร์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา 1. นายธีระวัฒน์ ติวานนท์
2. นางสาวธีริศรา บุญมี
บ.0070 นายชัยวัฒน์ ทานะรมณ์ กรุงเทพมหานคร 1. สุธี โทคง
2. ธนวัฒน์ ศรีพนมวรรณ
3. ชัยวัฒน์ ทานะรมณ์
น.0064 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.อี โคราช ขอนแก่น 1. นายสุดธิชัย วงศ์ธรรม
2. นางกาญจนา วงศ์ธรรม
น.0002 บริษัท โรเดียม คอนซัลแทนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. สัตตบงกช สัตยบัณฑิต
2. จิรัฎฐ์ ปาณะวิเชียรวุฒิ
3. รณภพ สุนทรโรหิต
น.0063 บริษัท ศิรวิชญ์(1994) จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. วรัรัตน์ ลายทอง
2. จันทิมา สกุลพานิชัย
3. ธนาภา เชียรพลแสน
น.0105 บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวปิยรัตน์ ชาญกล้า
2. นายอภิสิทธิ์ บุญรัตน์
3. นายสุรศักดิ์ แก้วจันทรา
น.0069 บริษัท กลุ่มพระยา จำกัด เชียงใหม่ 1. น.ส.เฉลิมขวัญ แสนขว้าง
2. นายอลงกรณ์ เงาแก้ว
บ.0055 นายชาตรี ตัณฑพงษ์ ระยอง 1. นายวุฒิกร อัจฉริยะเกียรติ
2. นายวัชระ แจ่มเมธีกุล
3. นายชลันธร ไตรพจน์
บ.0225 นายปิยชัย ใหญ่เสมอ กรุงเทพมหานคร 1. ปิยชัย ใหญ่เสมอ
2. ระพีพัฒน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
3. ชยกร สุรีย์กมลชัย
บ.0110 นายชัยฤทธิ์ สีเสมอ พระนครศรีอยุธยา 1. นายคณาทิพย สีเสมอ
2. นายชัยฤทธิ์ สีเสมอ
3. นายกัมปนาท ชื่นพิบูลย์
น.0027 บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวประไพภรณ์ เม้าบำรุง
2. นางเมธาริณี บัวระบัติ
น.0020 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด สงขลา 1. นายรังสิต แก้วหวังสกูล
น.0028 บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด เชียงใหม่ 1. นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา
2. นายกฤษพงศ์ ลายอักษร
3. กุลธิดา มาลากุล
บ.0073 นายอนันต์ มากนุ่น สงขลา 1. นายอนันต์ มากนุ่น
2. นายสรายุทธ รักหนู
บ.0177 นายคงฤทธิ์ ชีพทรงสุข กรุงเทพมหานคร 1. คงฤทธิ์ ชีพทรงสุข
2. อภิวัฒน์ พจน์ชพรกุล
น.0116 บริษัท ซีเค.เอ็นเนอร์จี้ พลัส จำกัด สงขลา 1. นายชนะชัย แก่นแก้ว
น.0108 บริษัท วีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด เชียงใหม่ 1. ว่าที่เรือตรี คเณค์ สิทธิชัยทวีกุล
2. นายภควันต์ ทองเกิด
3. นายสิทธิพร ลีนานนท์
น.0092 บริษัท ทีเอ็มอาร์ เทคนิค จำกัด สงขลา 1. นายพิศาล ธรรมรัตน์
2. นายนุสนธิ์ ธรรมรัตน์
3. สุวิชา บัวอิน
น.0111 บริษัท วิศวกรรมละเอียด จำกัด เชียงใหม่ 1. นายภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ
น.0103 บริษัท เอ็มเบค (ประเทศไทย) จำกัด เชียงใหม่ 1. Sitthichai WONGNOR
2. นายกอบกิติ์ ชำนาญกิจ
3. นายพัฒนโชค สายอ้าย
หมายเหตุ  ได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว